Бланк форми ф нансового зв ту суб кта малого п дпри мництва

Для того, щоб велика штегрована шформацшна система пщприемства була спро-можна забезпечити потрiбну ефектившсть управлiння, усi !! елементи (локальш обчислювальнi мережi окре-мих пщроздЫв) необхiдно iнтегрувати по вертикалi та по горизонталi. Згщно з щею потребою по-передньо складаеться план закупок сировини i матерь алiв. Лопстика вважаеться суттевим чинником реалЬ зацi! заходiв, спрямованих на збшьшення економiчно! ефективностi постачання, виробництва, збуту, розподшення та iнших лопстичних операцiй, що вщбува-ються в межах тае! чи iншо! системи. Дана система дозволяе вщдшу збуту, з одного боку, управляти витратами, а з шшого — планувати i управляти продажами пщприемства. РеалГзащя дано’1 функцп дозволяе четко спланувати та оцшити як ефектившсть юнуючого виробництва, так i нових на-прямкгв дГяльноси пщприемства, що особливо важ-ливо для багатопрофгльних пщприемств. Наявнiсть на великому багатопрофшьному про-мисловому пщприемсга iнформацiйно! системи уп-равлiння потребуе !»! поетапного iмплементування та системного мислення. При цьому система автоматично формуе деталiзоване змшне завдання вiдповiдно до плану завантаження об-ладнання та змшного графiка роботи пiдприемства: яю замовлення виконуються; на якому обладнаннi; нормативы витрати сировини i час на виконання кожного замовлення. Система автоматично розраховуе потреби у сиро-винi вiдповiдно до норм виробництва з метою замовлення плану виробництва й вщповщно до плану завантаження обладнання. Поряд з цим, наявшсть шформацшно1 системи не е ушверсальним методом розв’язання проблем i не дае повно’1 гарантп ефективностi саме ïï функцюну-вання. Значний прогрес у рацiоналiзацi! цих сфер дiяльностi системи може бути досягнуто шляхом максимального координу-вання матерiальних та iнформацiйних потоюв при !х поeднаннi. Це е одним з головних завдань лопстики.

Вартють встановлення системи мютить вартють навчання персоналу та шсталяцп про-грамного забезпечення, доведення системи до ддачого стану. Отримана протягом мiсяця iнформацiя направляеться абонентам диференцшованого обслуго-вування керiвництва та на вибiрковий розподш службам для ознайомлення та аналiтичного вщбору з метою подальшого використання 11 у розробках. Саме така система може здшснити yправлiння виробництвом, постачан-ням, розподшенням, фiнансовими та iнформацiйними потоками промислового пщприемства. Останнiй виконуе функщю науково-техшчно1 бази пiдприемства, яка повинна фшансуватися як за рахунок бюджетних коштiв, так i спецфонду. Мета статп: iмплементування iнформацiйноl системи, оптимiзацiя основних бiзнес-процесiв, на-дання iнформацil керiвнику для стратегiчного управ-лiння на ветх рiвнях пiдприемства та адекватного реа-гування на змiни, що вщбуваються на ринку. При цьому для кожно! цт визначаеться своя стратепя, яка е засобом реалiзацi! плану iнновацiйного розвитку пщприемства. На рис. 2 подано процес та етапи управлшня щд-приемством на основi цшьового пщходу до визначення стратеги шновацшного-лопстичного розвитку багатопрофшьного пiдприeмства. Шсля внесення фактичних да-них система автоматично складае звiт про виконання плану виробництва. Дiяльнiсть виконавчих систем спрямована на ви-конання повсякденних справ. 1х доцшьно використовувати на адмшстративному та операцiйному рiвнях управлшня.